243708363 24 V 8.1 KW CW 10 PLGR ROSTSELMASH SMD
243708366 24 V 8.1 KW CW 11 PLGR BELAZ YAMZ KRAZ MAZ MOAZ URAL
243708367 24 V 8.1 KW CW 12 PLGR KOMATSU